Betonjerka je svoj proizvodni program odredila tako da u proizvodnji od betona zadovoljava potrebe elektrodistributivnih i PTT organizacija i prati njihov razvoj. Zbog svoje fleksibilnosti sistem AB montažnih objekata nalazi široku primenu kako za objekte TS tako i za objekte drugih namena


AB STUBOVI

dalekovodni_stuboviOpšte karakteristike i tehnički podaci

- Armirano betonska stabla  dalekovodni_stubovi_35kV_tabela_thumb dalekovodni_stubovi_tabela_thumb
  za nadzemne elektroenergetske vodove
  0.4kV, 10kV, 20Kv i 35kV


Kliknite na sličicu tabele za veći prikaz tehničkih podataka.
Betonjerka Aleksinac već 40 godina ima u svom proizvodnom programu sve vrste betonskih stubova za nadzemne elektroenergetske vodove, dužina od 8m do 21m. Ovi stubovi mogu da se koriste i za javnu rasvetu i PTT vodove. Stubovi se izradjuju u čeličnim kalupima, marke betona MB 30 i MB 40. Ugradjeni materijal je pod stalnom kontrolom vlastite laboratorije a redovno atestiranje vrši ovlašćeni institut.
Temelji se rade na licu mesta, dimenzije zavisno od nosivosti tla.

Pogledajte i detaljan tehnički opis i celokupnu ponudu ove kategorije proizvoda.
ptt_stuboviOpšte karakteristike i tehnički podaci

ptt_stubovi_tabela_thumb- Više od 35 godina iskustva u proizvodnji armirano betonskih stubova
- Atestiran i odobren za primenu od strane Telekoma
- Ugaoni, linijski i izvodni stubovi dužina 6m - 8m


Kliknite na sličicu tabele za veći prikaz tehničkih podataka.
Betonjerka Aleksinac već 40 godina ima u svom proizvodnom programu sve vrste betonskih stubova za nadzemne elektroenergetske vodove, dužina od 8m do 21m. Ovi stubovi mogu da se koriste i za javnu rasvetu i PTT vodove. Stubovi se izradjuju u čeličnim kalupima, marke betona MB 30 i MB 40. Ugradjeni materijal je pod stalnom kontrolom vlastite laboratorije a redovno atestiranje vrši ovlašćeni institut.
Temelji se rade na licu mesta, dimenzije zavisno od nosivosti tla.

Pogledajte i detaljan tehnički opis i celokupnu ponudu ove kategorije proizvoda.


AB KONZOLE

konzole_10kvOpšte karakteristike i tehnički podaci

konzole_tabela_thumb- Konzole za armirano betonska stabla 
  za nadzemne elektroenergetske vodove
  10/0.4kV


Kliknite na sličicu tabele za veći prikaz tehničkih podataka.

Pogledajte i detaljan tehnički opis i celokupnu ponudu ove kategorije proizvoda.
konzole_35kvOpšte karakteristike i tehnički podaci

konzole_35kv_tabela_thumb- Konzole za armirano betonska stabla 
  za nadzemne elektroenergetske vodove
  35kV


Kliknite na sličicu tabele za veći prikaz tehničkih podataka.

Pogledajte i detaljan tehnički opis i celokupnu ponudu ove kategorije proizvoda.


MONTAŽNI AB OBJEKTI

mbts-10_04Opšte karakteristike i tehnički podaci

- brza montažambts-10_04_tabela_thumb
- ravan i kos krov
- jednostavno održavanje
- za opremu svih vodećih proizvođača

Kliknite na sličicu tabele za veći prikaz tehničkih podataka.
Montažne betonske trafo stanice izrađene su kao tipske sa unutrašnjim opsluživanjem. Montaža objekta je brza, građevinski deo se zavrđava za dva dana. Potrebni uslovi: nosivost tla 0,1 MPa i obezbeđen pristup za teretno vozilo. Svi elementi su međusobno galvanski povezani. Bravarija je od eloksiranog aluminijuma. Moguća je ugradnja elektro opreme svih vodećih proizvođača. Svi priključci su kablovski. Trafo boks omogućuje ugradnju transformatora do 2x1000kVA. Hlađenje je prirodnom cirkulacijom vazduha.

Pogledajte i detaljan tehnički opis i celokupnu ponudu ove kategorije proizvoda.
kompaktne_ts Opšte karakteristike i tehnički podaci

- Brza proizvodnja i montažakompaktne_ts_tabela_thumb 
- Male dimenzije, spoljno opsluživanje
- Zauzima malo gradskog prostora
- Daljinska komanda, sigurnost

Kliknite na sličicu tabele za veći prikaz tehničkih podataka.
Kompaktne trafo stanice se izradjuju, isporučuju i montiraju od tri glavna dela: temelj, srednji deo i krov. Takav način omogućava kvalitetnu i kontrolisanu izradu u pogonu i brzu i sigurnu montažu na terenu. Konačna obrada fasade (boja) izvodi se u fabrici ili na licu mesta po završenoj montaži i želji kupca. Bravarija od eloksiranog aluminijuma.

distributivna_tsKompaktna AB trafo stanica distributivnog tipa (merenje energije i maksimalne snage kod potrošača ) sa spoljnim opsluživanjem DTS 10/0,4 kV , 1 x 630 (1000) kVA. - Objekat gabarita 3,0 x 2,2 x 2,1 m (podzemni deo 0,7 m ) čine armirano betonsko kućište i krov.
- Za  smeštaj  transformatora  predviđen  je  armirano  betonski podzemni trafo boks vodonepropusno obradjen.
- Za smeštaj postrojenja 0,4 kV i 10 kV predviđene su platforme na 24 cm od tla.
- Bravarija je od eloksiranih aluminijumskih profila i lima. Objekat je predvidjen za smeštaj:
- razvodnog postrojenja 10 kV
- sklopnog bloka, gasom SF6 (SM6) izolovanog oklopljenog i od dodira opasnog napona zaštićenog postrojenja tipa "Ring main unit (RMU)", proizvodjaca Merlin Gering - grupe Schneider
- energetskog transformatora snage 630 (1000) kVA niskonaponskog razvodnog bloka 0,4 kV (1,2 x 0,335 x 1,05 m)
- uredjaja za daljinsku komandu

Pogledajte i detaljan tehnički opis i celokupnu ponudu ove kategorije proizvoda.
mbts-35_10 Opšte karakteristike i tehnički podaci

- Brza i efikasna montaža, ramovski sistem
- Kablovske i vazdušne, prema zahtevima investitora
- Elementi pogodni za gradnju drugih objekata:
  agregatskih stanica, skladišta, garaža

U svom proizvodnom programu "Betonjerka" Aleksinac ima razradjen sistem montažnih elemenata koji su prikladni za izgradnju trafo stanica TS 110/35/20/10/6 kV poštujući sve vrste i tipove ćelija i ostale zahteve naručioca.
Trafo stanice se rade kao vazdušne i kablovske, sa klasičnim podom ili sa tehničkom etažom. Mogu se graditi na svim terenima i u svim vremenskim uslovima uz minimum mokre obrade. Rok izgradnje objekta je 2-3 meseca od početka radova. Uz objekat montiramo i temelje transformatora, uljne kade i uljne jame. Pored osnovne namene (trafo stanice), montažni elementi se mogu koristiti za gradjenje najraznovrsnijih objekata: trafo stanice 10/0,4 kV koje se ne uklapaju u standardne tipove, agregatske i pumpne stanice, skladišta, garaže, nadstrešnice itd.
OPIS MONTAŽNE KONSTRUKCIJE

Montažna konstrukcija je skeletni sistem sastavljen od grednih nosača krovne konstrukcije, serklažnih i temeljnih greda i stubova. Krovni nosači su puni betonski elementi sa nagibom krovnih ravni od 11%.
Uobičajeni rasponi su 7,47m i 6,27m a na poseban zahtev rade se i nosači većih raspona.

Pogledajte i detaljan tehnički opis i celokupnu ponudu ove kategorije proizvoda.
stubna_tsOpšte karakteristike i tehnički podaci

- podesna za napajanje manjih  naselja ili delova naselja i usamljenih objekata industrije
- minimalno održavanje

Stubna trafo stanica opšte namene za napon od 12 kV do 24 kV snage 50 - 250 kVA, podesna za napajanje manjih naselja ili delova naselja, usamljenih objekata industrije, vodoprivrede i slično.
Koristi se u svim prilikama koje se sreću u praksi u pogledu priključivanja na visokonaponsku i niskonaponsku mrežu.
Podesna je za ugradnju u postojeće dalekovode ili njihove ogranke.
Penjanje penjalicama, lestvama ili hidrauličnom korpom.
Noseća konstrukcija je specijalni armirano betonski stub a sve konzole su takodje armirano betonske tako da je održavanje svedeno na minimum.

Pogledajte i detaljan tehnički opis i celokupnu ponudu ove kategorije proizvoda.


RASKLOPNA POSTROJENJA, AGREGATSKE I PUMPNE STANICE

Ovaj tip proizvoda izrađuje se od montažnih AB elemenata različitog gabarita.

Od modularnih AB elemenata izrađujemo i objekte raznih namena (skladišta, radionice...), a naše razvojno odeljenje izrađuje svu tehničku dokumentaciju.